Koordinátor pro ČR

Vzdělávací a pracovní činnost koordinátora SPIS pro ČR

1. Odborná příprava a udržování kvalifikace koordinátora SPIS pro ČR

 • Pro odbornou přípravu a udržování kvalifikace platí totožná pravidla jako pro peera a interventa SPIS.
 • Koordinátor SPIS ČR (KS) je zdravotnickým pracovníkem, zároveň peerem a interventem, který prošel výcvikem v rámci NCO NZO Brno.
 • Má minimálně tříletou praxi v poskytování peer a intervenční péče.
 • V rámci SPIS je nebo alespoň tři roky byl krajským koordinátorem.

2. Úkoly koordinátora SPIS ČR

 • Koordinuje, monitoruje a organizuje peer a intervenční péči na území České republiky.
 • Dle pokynů spolupracuje s garantem SPIS a odbornými garanty SPIS
 • Je v pravidelném kontaktu s krajskými koordinátory SPIS a má přehled o situaci v krajích.
 • Organizuje a pravidelně se účastní všech setkání krajských koordinátorů (3x ročně).
 • Spolu s garanty SPIS úkoluje krajské koordinátory a podporuje jejich činnost.
 • Je k dispozici pro konzultace s krajskými koordinátory, peery a interventy SPIS.
 • Přenáší doporučení a pokyny garantů SPIS na peery, interventy a ODZ.
 • Po dohodě s garanty se dle potřeby účastní jednání krajských, či jiných týmů SPIS.
 • Podílí se na tvorbě odborných materiálů, prezentací a dalších dokumentů SPIS.
 • Na pokyn garantů SPIS zastupuje systém směrem ke zdravotnickým organizacím, MZ, atd.
 • Nebrání-li tomu střet zájmů, může i sám peer a intervenční péči podle pravidel poskytovat.
 • Má přehled o poskytovaných peer i vnějších intervencích na území ČR.
 • Sám aktivně provádí přednáškovou, informační a publicistickou činnost.
 • Aktivně se podílí na základní přípravě nových peerů a interventů, i jejich dalšího vzdělávání.
 • O informacích, které se dozvěděl v rámci své činnosti, zachovává mlčenlivost s výjimkou zjištěných skutečností, které stanovuje zákon.

3. Proces výběru, jmenování a krytí nutných nákladů KS

 • Výkon činnosti koordinátora SPIS ČR je prováděn z dobrovolného rozhodnutí a po vzájemné dohodě.
 • Do pozice je vybrán a doporučen garantem systému, je akceptován AZZS ČR.
 • Má právo si kdykoliv vyžádat pomoc odborného garanta/garanta systému, jestliže to povaha daného případu vyžaduje a on se pro to rozhodne.
 • Garantovi systému podléhá po stránce organizační, odborným garantům pak po stránce odborné.
 • Ve své pozici působí vždy jeden kalendářní rok a nebrání-li tomu jiné překážky, může být, po oboustranné dohodě jeho pokračování v pozici koordinátora SPIS prodlouženo o další období.
 • Má nárok na to, aby jeho činnost koordinátora SPIS a náklady spojené s koordinátorskou činností byly pokryty na základě DPP či přiměřeného pracovního úvazku, a to v dohodnuté měsíční částce.