Intervent

Vzdělávací a pracovní činnost interventa SPIS

1.    Intervent a jeho místo v SPIS

Intervent je pracovník ve zdravotnictví, který absolvoval výcvik „První psychická pomoc ve zdravotnictví“, či jiné adekvátní vzdělání, a se zkušeností s krizovou intervencí. Na základě tohoto výcviku může poskytovat v definovaném rozměru psychickou první pomoc osobám blízkým či pozůstalým, popřípadě samotnému pacientovi. Pracuje v souladu se závaznými legislativními normami a dokumenty, upravujícími činnost zdravotnických pracovníků a jeho péče se odehrává v přímé souvislosti s prací či zásahem zdravotnického týmu. Péči poskytuje ve spolupráci s krajským koordinátorem a odbornými garanty SPIS.

2. Odborná příprava interventa SPIS

2.1 Požadavek na vzdělání interventa

     Pro práci v systému jsou akceptovány tyto výcviky:

 • Certifikovaný program „První psychická pomoc ve zdravotnictví – intervenční péče poskytovaná sekundárně zasaženým“.
 • Adekvátní výcvik první psychické pomoci, odsouhlasený, či vedený garanty SPIS se srovnatelnou délkou a odbornou náplní.

2.2 Udržování kvalifikace

Intervent SPIS je povinen se minimálně jednou za 12 měsíců aktivně zúčastnit odborné akce zaměřené na problematiku intervenční péče. O účasti obdrží doklad. Jestliže se nezúčastní 2x po sobě, bude ze systému SPIS jako intervent vyřazen.

Mezi tyto akce patří především:

 1. Pracovní konference SPIS
 2. Refresh kurz
 3. Supervizí setkání týmu
 4. Další, dohodnuté a garantem systému schválené akce.
 5. Kazuistický seminář vedený garanty systému či jimi pověřenou osobou

3.  Dovednosti a znalosti interventa

3.1 Komunikace s jednotlivcem a ve skupině, vedení rozhovoru, aktivní naslouchání

 • Komunikační pravidla
 • Zachovávání pozice OK x OK
 • Práce s tichem a nasloucháním
 • Práce s časem
 • Provázení, vedení.
 • Doprovázení
 • Utváření dohod o cíli setkání
 • Znalost a schopnost užívat pravidla bezpečné činnosti interventa
 • Spolupráce s dalšími subjekty při poskytování intervence
 • Způsoby navázání kontaktu
 • Aktivní naslouchání – empatie, zrcadlení pocitů
 • Znalost hranic činnosti interventa
 • Prezentace SPIS

3.2 Specifické formy intervence

 • Intervent jako poskytovatel první psychické pomoci
 • Spolupráce se zdravotnickým i týmy
 • Intervence v situaci mimořádného charakteru
 • Intervence v případech zasažení akutní stresovou reakcí

4. Způsob aktivace interventa a pravidla jeho činnosti

 • Peer je k zásahu povolán výhradně zdravotnickým týmem, který indikuje jeho využití a potřebnost při zvládáni situace mimořádné události, či nadlimitního stresového zatížení blízkých a okolí pacienta.
 • Intervent přitom postupuje dle obecně platných pravidel upravujících činnost zdravotnických pracovníků a v souladu s vnitřními předpisy vlastní organizace.
 • Při své práci poskytuje péči pouze v rozsahu, v němž byl vycvičen
 • Vždy respektuje právo na svobodné rozhodnutí přijmout nebo nepřijmout nabízenou péči uživatelem.
 • Spolupracuje a svoji činnost může konzultovat s KK, s ODZ a s odbornými garanty SPIS.
 • O skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem intervenční činnosti, zachovává mlčenlivost, s výjimkou událostí, které podléhají zákonu.
 • Intervent je povinen dodržovat etický kodex SPIS, při jeho porušení může být ze systému SPIS vyřazen.
 • Rovněž může být jeho činnost v systému SPIS ukončena, jestliže nedojde k dohodě mezi ním, KK a odbornými garanty ohledně jeho činnosti pro SPIS.